وزارت ورزش و‌جوانان

انتخابات دوچرخه‌سواری تحت تاثیر قانون جدید “تائید وزیر”

انتخابات دوچرخه‌سواری تحت تاثیر قانون جدید “تائید وزیر”

تعدادی از کارمندان وزارت ورزش برای حضور در انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری باید دنبال جلب نظر وزیر باشند.