وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

طرح سلامت خانواده در ۵۹ شهرستان کشور در حال اجراست
وزیر بهداشت:

طرح سلامت خانواده در ۵۹ شهرستان کشور در حال اجراست

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای طرح سلامت خانواده در ۵۹ شهرستان در سطح کشور خبر داد.