ویروس کرونا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پروتکل‌های بهداشتی

ایران در جنگ ۲۱ روزه می تواند ویروس کرونا را شکست دهد

ایران در جنگ ۲۱ روزه می تواند ویروس کرونا را شکست دهد

متخصص پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: کرونا در ایران به مرحله ای رسیده است که جز با نبرد همگانی و مشارکت عمومی، حل این مشکل غیر ممکن است.