پلمب یک واحد تزریقات و پانسمان غیرمجاز در تبریز

پلمب یک واحد تزریقات و پانسمان غیرمجاز در تبریز

پلمب یک واحد تزریقات و پانسمان غیرمجاز در تبریز

با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از فعالیت غیرقانونی یک واحد تزریقات و پانسمان بدون مجوز در شهر تبریز جلوگیری به‌عمل آمد.