چاقی مغز زوال عقل

ارتباط چاقی با کاهش انعطاف پذیری مغز

ارتباط چاقی با کاهش انعطاف پذیری مغز

اولین مطالعه جهانی نشان می دهد که در افراد به شدت چاق امکان سیم کشی مجدد مغز و یافتن مسیرهای جدید عصبی بسیار کم است.