کنسولگری های روسیه

احتمال از سرگیری فعالیت کنسولگری روسیه در تبریز

احتمال از سرگیری فعالیت کنسولگری روسیه در تبریز

در پی سفر سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری کشورمان به روسیه اخبار و گزارش هایی ازفعال شدن کنسولگری های روسیه دربرخی از شهرهای ایران از جمله تبریز منتشر شده است.