گرامیداشت روز صنعت، معدن و تجارت

لزوم رفع شکاف مابین بخش خصوصی و دولتی

لزوم رفع شکاف مابین بخش خصوصی و دولتی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: در سال رفع موانع تولیدو پشتیبانی‌ها برخی نه تنها برای تولید مانع‌سازی می‌کنند، بلکه باعث می‌شوند، تولیدکننده عطای کارآفرینی را به لقایش ببخشد.