مناقصه انجام امور خدماتی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی

مناقصه انجام امور خدماتی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی

  اسناد مناقصه اداره کل ثبت اسناد واملاک استان آذربایجان شرقی درنظر دارد انجام امور خدماتی (تنظیف و …) را در قالب قرارداد حجمی از طریق مناقصه واگذار نماید . لذا از کلیه شرکت های خدماتی دارای صلاحیت در رشته مرتبط در صورت تمایل و با توجه به مشخصات زیر دعوت می شود نسبت به […]