دیجیتال

23شهریور
کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد مخابرات منطقه آذربایجان شرقی
مدیر مخابرات منطقه:

کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد مخابرات منطقه آذربایجان شرقی

مخابرات منطقه آذربایجان شرقی موفق به کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد مناطق در سال 98 شد.

چیزی یافت نشد !