آرشیو وبلاگ

از دید دوربین تبریزمن | ماجرای استعفای بابایی اقدم از شورا

از دید دوربین تبریزمن | ماجرای استعفای بابایی اقدم از شورا

همزمان با جلسه انتخاب شهردار تبریز ، حسب حواش یبوجود امده، بابایی اقدم ابتدا از رقابت برای شهرداری و سپس از خود شورای شهر تبریز استعفا داد.

حضور فاتح در صحن شورای شهر تبریز

حضور فاتح در صحن شورای شهر تبریز

صبح چهارشنبه، سه کاندیدای نهایی شهرداری تبریز با حضور در صحن شورای شهر به ارایه برنامه های پیشنهادی خود برای بلدیه تبریز پرداختند. یونس فاتح بعنوان یکی از کاندیداهای بلدیه تبریز امروز با حضور در ساختمان میدان ساعت در تایم یک ساعته به دفاع از برنامه خود پرداخت.

حضور سلیمانی در صحن شورای شهر تبریز

حضور سلیمانی در صحن شورای شهر تبریز

صبح چهارشنبه، سه کاندیدای نهایی شهرداری تبریز با حضور در صحن شورای شهر به ارایه برنامه های پیشنهادی خود برای بلدیه تبریز پرداختند. مظفر سلیمانی بعنوان یکی از کاندیداهای بلدیه تبریز امروز با حضور در ساختمان میدان ساعت در تایم یک ساعته به دفاع از برنامه خود پرداخت.  

حضور هوشیار در صحن شورای شهر تبریز

حضور هوشیار در صحن شورای شهر تبریز

صبح چهارشنبه، سه کاندیدای نهایی شهرداری تبریز با حضور در صحن شورای شهر به ارایه برنامه های پیشنهادی خود برای بلدیه تبریز پرداختند. یعقوب هوشیار بعنوان یکی از کاندیداهای بلدیه تبریز امروز با حضور در ساختمان میدان ساعت در تایم یک ساعته به دفاع از برنامه خود پرداخت.

حواشی جلسه صبح شورای شهر تبریز

حواشی جلسه صبح شورای شهر تبریز

در اولین جلسه ارایه برنامه توسط کاندیداهای شهرداری تبریز که صبح سه شنبه با حصور سه کاندیدا برگزار شد، تصاویر جالبی از خوش و بش ها و صحبت های درگوشی اعضای شورای شهر گرفته شده است.