آئورت

ترمیم آندوواسکولر آنوریسم آئورت در تبریز
برای نخستین بار در شمال غرب کشور؛

ترمیم آندوواسکولر آنوریسم آئورت در تبریز

متخصصان بیمارستان استاد عالی نسب تبریز موفق شدند برای نخستین بار در شمال غرب کشور ترمیم آندوواسکولر(داخل عروقی) آنوریسم آئورت را با حفظ و بازسازی شاخه های جانبی آن انجام دهند.