آب شرب سنندج بهمن مرادنیا

تامین اعتبار برای رفع مشکل آب شرب سنندج

تامین اعتبار برای رفع مشکل آب شرب سنندج

سنندج- استاندار کردستان از تامین اعتبار ۱۹۰ میلیارد تومانی برای رفع مشکل آب شرب سنندج خبر داد.