آب های زیرزمینی

آب‌های زیرزمینی آلوده به کرونا نیست
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

آب‌های زیرزمینی آلوده به کرونا نیست

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاکید کرد: احتمال آلودگی آب‌های زیرزمینی به کرونا از طریق اجساد در حد تئوری بوده و اجساد با ریختن آهک دفن می‌شوند و انتظار می‌رود ویروس، به آب‌های زیر زمینی نفوذ نکند.