آب و فاضلاب روستایی

۱۳ میلیارد ریال پاداش تشویقی کاهش مصرف آب در آذربایجان شرقی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خبر داد؛

۱۳ میلیارد ریال پاداش تشویقی کاهش مصرف آب در آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: ۱۳ میلیارد ریال پاداش تشویقی کاهش مصرف آب برای مشترکان استان اختصاص یافته است.