آب کشاورزی

تکنیک‌هایی برای کاهش مصرف آب کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه

تکنیک‌هایی برای کاهش مصرف آب کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه و بحران خشکسالی و طوفان نمکی از چندین سال گذشته در این حوضه مطرح شده و برنامه‌هایی برای احیای این دریاچه نیمه جان آغاز شده است، اما آنچه که مسلم است اصلاح الگوی کشت و بهره گیری از تکنیک‌هایی برای کاهش مصرف آب کشاورزی باید جدی تر از گذشته در حوضه دریاچه ارومیه اجرایی شود.