آرای انضباطی

جریمه ۳۰ میلیون تومانی مدافع تراکتور
آرای انضباطی بازی تراکتور و پدیده منتشر شد؛

جریمه ۳۰ میلیون تومانی مدافع تراکتور

آرای مربوط به تخلفات دیدار تراکتور تبریز و پدیده مشهد منتشر شد.