آرپاره دره سی

از بستر رودخانه آرپادره‌سی رفع تصرف شد
با دستور مقام قضایی استان؛

از بستر رودخانه آرپادره‌سی رفع تصرف شد

با دستور مقام قضایی استان و با حضور کارشناسان امور منابع آب شهرستان تبریز از ساخت وسازهای غیرمجاز در بستر رودخانه آرپادره‌سی رفع تصرف شد.