آزادراه تهران

ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور

ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور

مرکز مدیریت راههای کشور از ترافیک سنگین در محور شمال به جنوب جاده چالوس و هراز خبر داد.