آزاد راه

تاکید دادستان تبریز بر ضرورت رفع نواقصات آزادراه سهند-تبریز

تاکید دادستان تبریز بر ضرورت رفع نواقصات آزادراه سهند-تبریز

دادستان تبریز گفت: باید هرچه سریعتر نواقصات پروژه آزادراه سهند-تبریزاز جمله تابلوهای هشداردهنده راهنمایی و رانندگی در طول مسیر نصب شود.