آلایش گوساله

آلایش گوشت قرمز در تبریز قیمت گذاری شد
در پی جلوگیری از افزایش قیمت گوشت؛

آلایش گوشت قرمز در تبریز قیمت گذاری شد

مدیرعامل سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز گفت: برای اولین بار در استان قیمت آلایش گوشت گوساله و گوسفند نیز توسط کمیته قیمت گذاری، اعلام شد.