آلوارز

ناراحتی بهتاج از مصدومیت طولانی کاوه رضایی

ناراحتی بهتاج از مصدومیت طولانی کاوه رضایی

سرپرست مدیرعاملی تراکتور بابت مصدومیت‌های کاوه رضایی و حجت حق‌وردی در طول نیم‌فصل گذشته ابراز ناراحتی کرد.