آلومینیوم اراک

زنوزی – خطیبی؛ سکانس دوم
یادداشت

زنوزی – خطیبی؛ سکانس دوم

خطیبی بعد از برد مقابل پیروزی تهران با انگیزه‌های فراوان به تبریز بازگشته است تا در قامت سرمربی آلومینیوم، این‌بار به مصاف تراکتور دیگر تیم تحت مالکیت محمدرضا زنوزی برود تا با برد مقابل قرمزهای آذربایجان برای دومین بار اطرافیان زنوزی را از کرده خود پشیمان کند.