آموزش های جامع

لزوم ارائه آموزش های جامع به بخش خصوصی در حوزه‌های حقوقی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز تاکید کرد:

لزوم ارائه آموزش های جامع به بخش خصوصی در حوزه‌های حقوقی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز بر لزوم ارائه آموزش های جامع به بخش خصوصی در حوزه های حقوقی تاکید کرد.