آموزش های مجازی

“دانشگاه” در راس امور علمی کشور نیست
رئیس موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص):

“دانشگاه” در راس امور علمی کشور نیست

رئیس موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز با انتقاد از کم رنگ و محدود بودن حمایت های بالادستی از حوزه آموزش عالی در موسسات آموزشی غیرانتفاعی و غیردولتی، خواستار فراهم شدن بسترهای عادلانه حمایتی و آموزشی از این موسسات، هم طراز و هم راستا با دانشگاه های دولتی شد.