آمیکو تولید خودرو در منطقه آزاد ارس

تحقق دستور رئیس جمهور و ۳ برابر شدن تولید خودرو در منطقه آزاد ارس

تحقق دستور رئیس جمهور و ۳ برابر شدن تولید خودرو در منطقه آزاد ارس

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از تحقق دستور رئیس جمهور مبنی بر افزایش ظرفیت تولید در مجموعه آمیکو و سه برابر شدن میزان تولید در این مجموعه خبرداد.