آیین شب خاطره

سی امین آیین شب خاطره حوزه هنری آذربایجان شرقی برگزار شد

سی امین آیین شب خاطره حوزه هنری آذربایجان شرقی برگزار شد

سی امین آیین شب خاطره حوزه هنری آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.