ابرها چرا نمی بارند

معمای کاهش بی‌سابقه بارش‌ها،آیا ابرها را می دزدند؟

معمای کاهش بی‌سابقه بارش‌ها،آیا ابرها را می دزدند؟

هر چند این روزها چرایی و دلایل فراری بودن سامانه های جوی از منطقه شمال غرب کشور به ویژه بر فراز تبریز و ارومیه از مباحث داغ فضای مجازی و حقیقی است اما کارشناسان تغییر الگوهای زندگی و در نتیجه دگرگونی های اقلیمی را متهم اصلی کاهش بارندگی ها معرفی می کنند.