اتاق بازرگانی تهران

تورم ایران در ۱۴۰۱ چند درصد می‌شود؟
اتاق بازرگانی تهران بررسی کرد

تورم ایران در ۱۴۰۱ چند درصد می‌شود؟

اتاق بازرگانی تهران با استفاده از داده‌های بین المللی، گزارشی از وضعیت اقتصاد جهان و ایران پس از بحران سال گذشته کرونا ارائه کرده است.