اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران محمود نجفی عرب واردات دارو

فقط یک میلیارد دلار برای واردات دارو ارز تخصیص داده شد

فقط یک میلیارد دلار برای واردات دارو ارز تخصیص داده شد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: از ابتدای سال تاکنون فقط یک میلیارد دلار ارز برای واردات دارو تخصیص یافته است.