اتباع

برای دانش‌آموزان اتباع خارجی شناسه صادر می‌شود
وزیر آموزش و پرورش:

برای دانش‌آموزان اتباع خارجی شناسه صادر می‌شود

وزیر آموزش و پرورش از صدور شناسنامه برای دانش آموزان اتباع خارجی خبر داد.