اتوبوس برقی

شهردار تبریز در پی حل ریشه‌ای کمبود ناوگان اتوبوسرانی تبریز
۹۰۰ دستگاه اتوبوس جدید و آزمایش اولین اتوبوس برقی؛

شهردار تبریز در پی حل ریشه‌ای کمبود ناوگان اتوبوسرانی تبریز

شهردار تبریز در نخستین روزهای کاری خود با امضا تفاهم‌نامه خرید ۹۰۰ دستگاه اتوبوس جدید و همچنین آزمایش اولین اتوبوس برقی نشان داد در پی حل ریشه‌ای کمبود ناوگان اتوبوسرانی است.