اخذ مالیات بر ارزش افزوده

ناقوس مرگ برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه کشور
اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مبادی خروجی گمرک ایران؛

ناقوس مرگ برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه کشور

فعالین اقتصادی منطقه آزاد ارس در اعتراض به اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مبادی خروجی گمرک ایران اقدام به تجمع در ورودی فازهای صنعتی این منطقه کردند.