اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای

راه اندازی مرکز بین المللی فنی و حرفه ای ارس
در دیدار کیانی و سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی مطرح شد:

راه اندازی مرکز بین المللی فنی و حرفه ای ارس

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در دیدار با سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان‌شرقی از راه‌اندازی مرکز بین المللی فنی وحرفه‌ای ارس خبر داد.