اداره کل کار و تعاون

تبدیل وضعیت ۷۰۰ نفر از آبداران روستاهای آذربایجان شرقی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی خبر داد؛

تبدیل وضعیت ۷۰۰ نفر از آبداران روستاهای آذربایجان شرقی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: 700 نفر از آبداران روستاهای استان از پیمانکاری به کارگری مشمول قانونکار در آذربایجان شرقی مشمول قانون کار قرار گرفتند.