اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روز پرستار پرستار سازمان نظام پرستاری جامعه پرستاری نظام پرستاری

روز قهرمان محاصره استرس‌ها

روز قهرمان محاصره استرس‌ها

اردبیل – پرستار عنوان وزین و زیبنده افرادی است که در محاصره آلام به مثابه یک قهرمان، رسالتشان را هر چقدر هم زخمی و خسته باشند، حتی اگر شده به تنهایی به دوش می کشند.