ارزش افزوده

سود بُرد – بُرد ؟!

سود بُرد – بُرد ؟!

کارشناسان می گویند در قانون جدید، مالیات بر ارزش افزوده طلا حذف می‌شود و در فاکتور خرید طلا تنها اُجرت مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد!