ارز ۴۲۰۰ تومانی

وضعیت نامناسب اقتصادی در سال آینده
نماینده مجلس:

وضعیت نامناسب اقتصادی در سال آینده

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی با بیان اینکه سال آینده وضعیتی خوبی از لحاظ اقتصادی نخواهیم داشت، گفت: یکی از برنامه‌های اصلی دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جبران آن با مبالغ ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار تومانی است درحالی که این مبلغ حتی جوابگوی گرانی نان هم نخواهد بود.