استاد محمدرضا هاتفی تبریزی

اهدای دو جلد کتاب خطی به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
توسط استاد محمدرضا هاتفی تبریزی صورت پذیرفت؛

اهدای دو جلد کتاب خطی به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دو جلد کتاب نفیس خطی توسط مولف و محقق جلیل القدر استاد محمدرضا هاتفی تبریزی به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی واگذار شد