استیناف

اعتراض باشگاه تراکتور به رای کمیته انضباطی

اعتراض باشگاه تراکتور به رای کمیته انضباطی

باشگاه تراکتور نسبت به رای کمیته انضباطی شکایت خواهد کرد.