اشتغال بانوان

سهم بانوان در اقتصاد آذربایجان شرقی باید به ۲۰ درصد برسد
در گفت وگو با مهر مطرح شد؛

سهم بانوان در اقتصاد آذربایجان شرقی باید به ۲۰ درصد برسد

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: سهم بانوان در اقتصاد آذربایجان شرقی باید به ۲۰ درصد برسد.