اقتصاد ایران

وضعیت بازارهای مالی داخلی در سالی که گذشت

وضعیت بازارهای مالی داخلی در سالی که گذشت

در سال ۱۴۰۲، بدشانس‌ترین بازار، بازار سهام بوده است و همه اتفاقاتی که رخ دادند و همه متغیرها، به ضرر این بازار بوده اند.