اقتصاد دیجیتالی

ضرورت پوشش ارتباطی با کیفیت در مسیر عبور کاروان‌های راهیان نور
وزیر ارتباطات تاکید کرد؛

ضرورت پوشش ارتباطی با کیفیت در مسیر عبور کاروان‌های راهیان نور

وزیر ارتباطات با اشاره بر ضرورت پوشش ارتباطی با کیفیت مسیر عبور کاروان‌های راهیان نور، بر برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت ارتباطی استان های گردشگرپذیر شمال کشور تاکید کرد.