انتشار

تکذیب مطالب نقض مقررات توسط باشگاه تراکتور

تکذیب مطالب نقض مقررات توسط باشگاه تراکتور

مطالب نشر یافته درخصوص نقض مقررات نقل و انتقالات از سوی باشگاه تراکتور کذب محض است.