انتقام سخت

اجرای تله تئاتر«انتقام سخت و عزیز مردم» توسط هنرمندان تبریزی

اجرای تله تئاتر«انتقام سخت و عزیز مردم» توسط هنرمندان تبریزی

میثم حبییی و محمد امین مینویی دو هنرمند تبریزی اقدام به نگارش و طراحی دو تله تئاتر با موضوع شهید سلیمانی کردند.