انجمن صنفی روزنامه نگاران

جمع آوری آثار تاریخی جهت تکمیل و غنی سازی «موزه مطبوعات آذربایجان»

جمع آوری آثار تاریخی جهت تکمیل و غنی سازی «موزه مطبوعات آذربایجان»

انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی، به منظور جمع آوری آثار تاریخی جهت تکمیل و غنی سازی «موزه مطبوعات آذربایجان» فراخوان داد.