انحصار

معادلات چندمجهولی اقتصاد!

معادلات چندمجهولی اقتصاد!

جریان اقتصادی انحصارات، مسیر اقتصادی کشور را تبدیل به یک جریان سرمایه سالاری اقتصادی کرده و به شکل انحصاری در اختیار افرادی که متأسفانه اکثراً مرتبط با مسئولان هستند قرار داده است.