انزان

تصویب منطقه حفاظت شده انزان شهرستان مشگین شهر
بعد از ۹ سال صورت گرفت؛

تصویب منطقه حفاظت شده انزان شهرستان مشگین شهر

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از تصویب منطقه حفاظت شده انزان مشگین شهر در شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور بعد از ۹ سال پیگیری خبر داد.