اهدا

هدیه زندگی به دو بیمار در تبریز

هدیه زندگی به دو بیمار در تبریز

اعضای بدن جوان مرگ مغزی مراغه ای به دو بیمار زندگی دوباره بخشید.

اهدای اموال جوان کرونایی فوت شده به کمیته امداد میانه

اهدای اموال جوان کرونایی فوت شده به کمیته امداد میانه

خانواده جوان فوت شده میانه ای، اموال فرزند مرحوم خود را به نیازمندان اهدا کردند.