ايران و آلمان

چرا آلمان در برابر ایران موضع خصمانه اتخاذ کرده است؟
یک کارشناس مسایل بین‌الملل مطرح کرد

چرا آلمان در برابر ایران موضع خصمانه اتخاذ کرده است؟

یک کارشناس مسایل بین‌الملل گفت: بخشی از موضع شدید آلمان نسبت به ایران ناشی از عدم توافق بر سر احیای برجام و بازگشت به این توافق است؛ اگر همه طرف‌ها به برجام برمی‌گشتند اروپا و آلمان در بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین صدمات و خسارات کمتری به لحاظ سیاسی و اقتصادی متحمل می‌شدند.