اپیدمیولوژی حمید سوری ویروس کرونا

راهکار کنترل پاندمی کووید۱۹/تشکیل کمیته اضطراری تحقیق

راهکار کنترل پاندمی کووید۱۹/تشکیل کمیته اضطراری تحقیق

یک اپیدمیولوژیست با تاکید بر اینکه صرفا اتکا به پژوهش های مقاله محور دردی از جامعه دوا نمی کند، تدوین نقشه مدون تحقیقاتی برای کنترل پاندمی کرونا را ضروری دانست.